Kérjük figyelj rá, hogy oldalunkon kétféle terméket találhatsz, melyekre különböző elállási jog gyakorolható:

1.) Előre gyártott termékek

Ilyen termékek például a 3D nyomtatáshoz használt anyagokról készült mintadarabok. Ezekre az elektronikus kereskedelemben általánosan megszokott elállási jog vonatkozik (14 napos elállás). Erről részletesebben a “jog nyelvén” a lentebbi Fogyasztói tájékoztató I., II., III. pontjában olvashatsz.

2.) Egyedi termékek

Ilyen minden:

• a termékoldalakon kiválasztott termékek

• üzenetküldés, vagy egyéb kapcsolat felvételi módon beküldött kérésre készített termék

Ezekre az elektronikus kereskedelemben ritkábban előforduló elállási jog kizártsága vonatkozik (nem vonatkozik rá a 14 napos indoklás nélküli elállás). Erről részletesebben a “jog nyelvén” a lentebbi Fogyasztói tájékoztató IV. pontjában olvashatsz.

Miért nem vonatkozik az elállási jog az egyedi termékekre?
Ha egy értékesítő elfogadná az elállási jog gyakorlását a kizárólag a te számodra értékkel bíró egyedi jellegű termékre, akkor azt már nem lehetne más számára értékesíteni úgy, mint azt az előre gyártott tömegtermékeknél teszik.Fogyasztói tájékoztató

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁNI. ELÁLLÁSI JOG

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓ VEVŐT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOGRÓL

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT, A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI VAGY FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSA

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 1029 Budapest, Ördögárok út. 83.; info@manubim.com

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Szabó József E.V.

Cím: 5430 Tiszaföldvár, Kertvárosi út 59.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

______________________

A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI NYILATKOZATÁNAK ÉRVÉNYESSÉGE

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.


II. AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSA ESETÉN

AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

AZ ELADÓ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MÓDJA

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

TÖBBLETKÖLTSÉGEK

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

VISSZATARTÁSI JOG

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.


III. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ELÁLLÁSA VAGY FELMONDÁSA ESETÉN

A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSA

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A TERMÉK VISSZASZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK VISELÉSE

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

FOGYASZTÓ FELELŐSSÉGE AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉRT

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


IV. AZ ELÁLLÁSI JOG KIZÁRTSÁGA

Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” pontban meghatározottak esetén, azaz:

„olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy:

• a termékoldalakon kiválasztott termékek és az

• üzenetküldés, vagy egyéb kapcsolat felvételi módon beküldött kérésre készített termékek és a

nem előre gyártott termékek.

Eladó ezeket kizárólag az Ön kérésére gyártja le 3D-s nyomtató segítségével, amennyiben az Ön ajánlatát elfogadta. Így ezen termékek rendelése esetén Ön nem gyakorolhatja elállási jogát.

Kiszállítás esetén, amennyiben Ön elégedetlen a kapott termékkel, a csomag átvétele után, írásban jelezheti azt Eladó felé az info@pointone.hu címen. Eladó köteles megrendelő panaszára két (2) munkanapon belül érdemben reagálni.

Amennyiben Eladó – a Minőségpolitikája szerint – a terméket hibásnak tekinti a megrendelést maradéktalanul újragyártja vagy visszafizeti a termék és szállítás árát.